Alt om tolkning

Tolkeværket følger altid de gældende takster og vilkår, samt DNTM’s zoneinddeling. 
Disse takster er gældende fra 1. august 2023.

  • Der betales en fast pris pr. tolketime.
  • På første tolketime, vil der blive vedlagt zonetillæg.

DNTM’s zoneinddeling:
Zone 1: Radius af 25 km., fra København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg.
Zone 2: Radius fra 25 til 75 km., fra København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg.
Zone 3: Radius længere end 75 km., København, Odense, Fredericia, Aarhus og Aalborg.

Tolkninger på Bornholm tillægges yderligere udgifter til rejse og evt. ophold. Dette udregnes efter den konkrete sag. 

Takster pr. time
Hver tolketime koster 715 kr. uanset zone. Herudover vil der være et tillæg på følgende, afhængig af zone: 
Zone 1: 303,00 kr.
Zone 2: 715,00 kr.
Zone 3: 1155,00 kr.

Der vil desuden blive pålagt tillæg for særligt krævende og/eller aften/weekend tillæg. 
Priserne ses nedenfor.

Særlige tillæg:
Tolkninger mellem kl. 17.00-07.00: 95 kr./time.
Weekend/helligdag: 178 kr./time.
Krævende opgaver*: 149 kr./time.
*Fysisk og psykisk krævende tolkning, fremmedsprog, kirkehandlinger, konferencer og lignende er som oftest omfattet af krævende opgaver.

To-tolke opgaver 
Prisen vil her udregnes, som to individuelle tolkninger. Prisen vil derfor fordobles. 

Fakturering 
Vi fakturerer altid for mindst én time og derefter pr. påbegyndte halve time. 
Ved overskridning af den aftalte tolketid, faktureres der yderligere for hver påbegyndte halve time. 

Afbestilling- og aflysningspolitik
STUK og DNTM: Afbestilling af skrive-, taktil- og/eller tegnsprogstolk skal ske senest 7 døgn før tolkningens starttidspunkt. Aflyses tolkningen efter denne frist, vil en del af prisen, fortsat faktureres. 
Jobcenter: Afbestilling af skrive-, taktil- og/eller tegnsprogstolk skal ske senest 5 hverdage før tolkningens starttidspunkt. 

Tolkeservice i udlandet 
Ved tolkeopgaver i udlandet kan vi kontaktes for et tilbud som inkluderer rejseomkostninger, forplejninger og tolketimer. 

Akut bestilling 
Vi afregner fire gange timeprisen, såfremt vi modtager en akut bestilling med kort varsel, i følgende tidsrum: kl. 17.00 – 07.00. Gældende for både hverdage og weekender.

 

Uddannelsestolkning

Uddannelsestolkninger kan være tolkning på grunduddannelser, lange og mellemlange videregående uddannelser, samt nogle typer af efteruddannelser.
Starter du på et uddannelsesforløb, er det skolens opgave at ansøge om bevilling til forløbet. 

Socialtolkning

Socialtolkning kan være tolkning af lægekonsultationer, familiefester, foredrag, gudstjenester eller samtaler ved optiker, frisør, fodterapeut osv. Skal du til en af disse samtaler/arrangementer, kan du vælge selv at oprette opgaven i Tolkeportalen eller du kan kontakte os direkte. På den måde sørger vi for at skaffe tolk og tager os af det praktiske.

Andre tolkeformer

Andre tolkeformer kan f.eks. være jobcenter-tolkninger, hospitalstolkninger, samt møder i vuggestue, børnehave og folkeskole. Ved denne type af tolkninger kan du blot kontakte os direkte, så sørger vi for at søge opgaven hos den relevante myndighed og finde en tolk.

Tegnsprogstolkning og andre tolkeformer

Sprog er afgørende for menneskets evne til at skabe positive relationer til omverdenen. Derfor er muligheden for at få tolk utrolig vigtig, når man skal øge tegnsprogstalende døve og hørehæmmedes muligheder for at deltage i samfundet på lige fod med hørende.

Hvordan bruger man tolk?

En tolk tolker så loyalt og neutralt som muligt og tolker i udgangspunktet alt, hvad der bliver sagt. Tolken kan også tolke lyde, som ikke kan ses, og/eller som er vigtige i den pågældende situation. Der findes flere større og mindre tolkeudbydere i Danmark samt flere selvstændige tolke landet over.

Hvad med bestilling?

Bestilling af tegnsprogstolk foregår lidt forskelligt afhængigt af området. Når en offentlig myndighed (fx hospitalet) tilbyder borgerne en ydelse, er det myndigheden, der skal sikre, at dette tilbud er til rådighed for borgere med funktionsnedsættelser. Det kaldes også for sektoransvarsprincippet. Har du behov for tolkning på arbejdspladsen, skal du kontakte dit kommunale jobcenter. Til sociale aktiviteter bestiller du tolk via Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM). Skal du bestille tolk til din uddannelse, så skal du henvende dig til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Tavshedspligt.

Tolken vil til hver en tid være underlagt tavshedspligt. Dette betyder at tolken, efter endt tolkning, ikke må fortælle eller tale om, hvad der er sket under tolkningen. Sker dette, er det et brud på tavshedspligten. Det er derfor også vigtigt at tavshedspligten accepteres og man derfor ikke spørger ind til forholdende. Dette er gældende både for den hørende og døve bruger. 

Forskellige tolkeformer

Tegnsprogstolkning

En tegnsprogstolk tolker lige så hurtigt som det talte sprog tales, og videreformidlingen er kun nogle sekunder forskudt, i forhold til hvad der er blevet sagt. En tegnsprogstolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Tolken tolker alt fra dansk tale til tegnsprog og omvendt fra tegnsprog til tale. Tolken kan tilpasse sin tolkning til modtageren, så fx en hørehæmmet, der ikke kan tegnsprog til fulde, men benytter sig af tegnstøttet kommunikation, får en tolkning, der ligger op ad den ønskede kommunikationsform.

Skrivetolkning

Skrivetolkning foregår ved, at en tolk på en bærbar computer skriver, hvad der bliver sagt. Det tolken skriver, kommer frem på en ipad eller computer, og betyder at tolken og brugeren kan sidde uafhængigt af hinanden, om nødvendigt.
Skrivetolk kan benyttes af alle, blot man kan læse dansk. En skrivetolk taster meget hurtigt – op til mellem 300 og 400 anslag i minuttet, men er ikke helt så hurtig som det talte sprog, som svarer til ca. 1.200 anslag i minuttet. Skrivetolkning foregår derfor ved, at tolken opsummerer det, der er blevet sagt. Når man bruger skrivetolk, har man god mulighed for at tage notater, da teksten bliver stående i nogen tid, inden den forsvinder.

Taktiltolkning

Taktiltolkning bruges oftest af døvblinde. Her holder tolken den døvblinde i hånden, mens der tolkes, så den døvblinde kan mærke, hvordan tegnene formes. En taktiltolk skal tolke både det auditive og det visuelle. Det inkluderer blandt andet, at man også tolker, hvad der står på bordet, hvordan mødedeltagerne er placeret, hvem der sidder/står hvor og så videre.
Ved en taktil tolkning skal tolken også i nogle tilfælde benytte haptiske signaler. Dette indebærer at tolken vha. af sin hånd og fingre, tegner og laver tegn på ryggen af den døvblinde. Dette gør at den døvblinde i nogle tilfælde bedre kan danne et mentalt billede af både rum, samt placering af folk og ting. 

TSK-tolkning

Tolkning på tegnstøttet kommunikation (TSK) kræver, at man har lært TSK. En TSK-tolk tolker lige så hurtigt som det talte sprog, og videreformidlingen er kun et par sekunder forskudt, i forhold til hvad der er blevet sagt. Tegnstøttet kommunikation er ikke det samme som tegnsprog. Når man bruger tegnstøttet kommunikation, sørger man for, at tegnene tilpasses det danske sprog. Tegnsprog er derimod et selvstændigt sprog med egen grammatik og med en anderledes måde at opbygge sætninger på, end man gør på dansk.

MHS-tolkning

MHS står for ‘Mund-Hånd-System’ og kan betegnes som en synlig lydskrift i luften, hvor mund og hånd gensidigt supplerer hinanden. Ved brug af MHS, er det kun konsonanterne som sidder i hånden og vokalerne i mundbevægelsen.
Det, der ikke kan aflæses på munden, kan aflæses på hånden, og hvad, der ikke kan ses på hånden, kan altid ses på munden. MHS gør altså tale lige så tydelig for øjet, som den er hørlig for øret, og er en tolkeform, der tidligere især blev brugt af døvblevne og mennesker med svær hørenedsættelse. MHS-tolkning benyttes nu kun af ganske få. I dag bruger flere tegnstøttet kommunikation (TSK).